HomeForex TradingPokonać giełdę Peter Lynch książka w tezeusz pl książki promocje, używane książki,...

Pokonać giełdę Peter Lynch książka w tezeusz pl książki promocje, używane książki, nowości wydawnicze

Opracuj swoją strategię inwestowania w akcje lub fundusze rynku akcji według rad jednego z najlepszych na świecie menedżerów funduszu inwestycyjnego. Średnioroczna stopa zwrotu zarządzanego przez Lyncha funduszu inwestycyjnego Fidelity Magellan nieprzerwanie przez 13 lat wynosiła 27 procent! Ich na­uczy­ciel i dy­rek­tor ge­ne­ral­ny po­sta­no­wił spraw­dzić teo­rię, do któ­rej nie­po­trzeb­ny jest sys­tem Qu­otron, dy­plom MBA z Whar­ton, ani na­wet pra­wo jaz­dy, żeby osią­gnąć do­sko­na­łe wy­ni­ki.

  • Dla­cze­go miał­bym ką­sać rękę, któ­ra przez lata tak wspa­nia­le mnie kar­mi­ła?
  • W tym świe­tle może wy­da­wać się dziw­ne, że pa­tro­nem pol­skie­go wy­da­nia książ­ki jest wła­śnie to­wa­rzy­stwo fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych.
  • Więc zno­wu tkwił­bym w so­bo­ty w biu­rze Fun­du­szu Lyn­cha za­sy­pa­ny po uszy rocz­ny­mi spra­woz­da­nia­mi.
  • Po­nie­waż nie da się prze­wi­dzieć, któ­re ze spół­ek speł­nią ocze­ki­wa­nia, a któ­re nie, To­wa­rzy­stwo za­le­ca, aby w port­fe­lu zna­la­zły się ak­cje co naj­mniej pię­ciu przed­się­biorstw.
  • Książka ebook Petera Lyncha prezentuje jak skutecznie wykorzystać potencjał giełdy.

Daw­niej miał kształt pod­ko­wy, ale ostat­nio or­ga­ni­za­to­rzy prze­su­nę­li je­den rząd i zro­bił się trój­kąt. My, ma­gi­cy fi­nan­so­wi, sie­dzi­my przy przy­pro­sto­kąt­nej, a nasi go­spo­da­rze z „Bar­ron’s” przy pod­sta­wie. Taką przy­ja­zną aran­ża­cję wy­my­ślił miej­sco­wy spec, na­czel­ny „Bar­ron’s”, Alan Abel­son, któ­ry za­słu­żył się dla świa­ta fi­nan­sów tak samo, jak Do­ro­thy Par­ker dla li­te­ra­tu­ry ro­man­so­wej. Przy­po­mi­nam o tym co roku na ze­bra­niu Okrą­głe­go Sto­łu „Bar­ron’s”, gdy gru­pa rze­ko­mych spe­cja­li­stów – w tym wasz sza­cow­ny au­tor – fun­du­je so­bie week­end na­rze­kań.

Do ak­cji, tak jak do rzą­dze­nia trze­ba mieć sta­lo­we ner­wy, bo sama gło­wa nie wy­star­czy. Więk­szość od­dzia­łów To­wa­rzy­stwa In­we­sto­rów osią­gnę­ła wyż­sze wy­ni­ki niż in­deks S&P 500 i trzy czwar­te wszyst­kich fun­du­szy po­wier­ni­czych. We­dług spra­woz­dań To­wa­rzy­stwa w 1991 roku 61,9 pro­cent od­dzia­łów wy­pra­co­wa­ło wy­ni­ki rów­ne lub lep­sze niż S&P 500. W 1992 roku po­wy­żej śred­niej wy­pa­dło sześć­dzie­siąt dzie­więć pro­cent. Klucz do ich suk­ce­su leży w tym, że in­we­stu­ją we­dług me­to­dy sta­łej kwo­ty, co eli­mi­nu­je zga­dy­wa­nie, któ­re ak­cje spad­ną, a któ­re pod­sko­czą, i nie po­zwa­la na im­pul­syw­ne re­ak­cje. W taki sam spo­sób jak klu­by, na sa­mo­dy­scy­pli­nie mogą zy­ski­wać lu­dzie, któ­rzy in­we­stu­ją w ak­cje re­gu­lar­nie co mie­siąc – na kon­tach eme­ry­tal­nych lub prze­zna­czo­nych na inne cele.

Z per­spek­ty­wy cza­su mogę po­wie­dzieć, że to wła­śnie ta książ­ka za­ofe­ro­wa­ła nam naj­wię­cej i sta­no­wi­ła naj­więk­szą in­spi­ra­cję. Od 2003 Arka BZ WBK Ak­cji FIO i in­dy­wi­du­al­ne port­fe­le ak­cyj­ne sys­te­ma­tycz­nie każ­de­go roku po­ko­ny­wa­ły https://forexformula.net/ swój bench­mark – in­deks WIG. Wy­jąt­kiem był rok 2008, rok głę­bo­kiej bes­sy, kie­dy Arka BZ WBK Ak­cji FIO oraz port­fe­le za­no­to­wa­ły sil­ne spad­ki, ale ich wy­ni­ki nie od­bie­ga­ły zna­czą­co od po­zio­mu ryn­ku (war­to­ści sze­ro­kie­go in­dek­su WIG).

Peter Lynch – autor

Po pierw­sze moje pra­gnie­nie prze­ga­nia­nia gieł­dy znacz­nie prze­wyż­sza to­le­ran­cję na spa­da­nie po­ni­żej śred­niej gieł­do­wej. A poza tym za­wsze uwa­ża­łem, że wy­bo­ru ak­cji po­wi­nien oso­bi­ście do­ko­ny­wać me­ne­dżer fun­du­szu. Więc zno­wu tkwił­bym w so­bo­ty w biu­rze Fun­du­szu Lyn­cha za­sy­pa­ny po uszy rocz­ny­mi spra­woz­da­nia­mi.

peter lynch pokonać giełdę

Po­nie­waż jed­nak nig­dy nie spo­tka­łem mi­liar­de­ra, któ­ry w ten spo­sób do­ro­bił­by się for­tu­ny, mu­szę przy­jąć, że ge­niu­szy jest nie­wie­lu i więk­szość z nas od­zna­cza się zwy­czaj­ną in­te­li­gen­cją. Ra­czej nikt nie jest w sta­nie prze­wi­dzieć, kie­dy na­stą­pi taki rzad­ko spo­ty­ka­ny okres, w któ­rym ob­li­ga­cje przy­no­szą wię­cej zy­sków niż ak­cje. Fak­ty wy­glą­da­ją jed­nak tak, że tyl­ko w jed­nym dzie­się­cio­le­ciu na sie­dem (w Korzyści z kontraktów handlowych la­tach 30.) prze­gra­li in­we­sto­rzy wy­bie­ra­ją­cy ak­cje (w la­tach 70. był re­mis). Tak czy in­a­czej ist­nie­je praw­do­po­do­bień­stwo sie­dem do jed­ne­go, że lu­dzie le­piej wyj­dą na ak­cjach niż na ob­li­ga­cjach. Oso­by, któ­re po­stą­pi­ły zgod­nie z tą in­spi­ru­ją­cą stra­te­gią, są te­raz mi­liar­de­ra­mi i miesz­ka­ją na Fran­cu­skiej Ri­wie­rze. Sam bym za­re­ko­men­do­wał tę stra­te­gię, gdy­bym w od­po­wied­nim cza­sie był na tyle mą­dry.

Świadomy inwestor. Odkrywanie ukrytego potencjału spółki

Lynch jest zna­ny z nie­przy­chyl­nej opi­nii o swo­ich ko­le­gach po fa­chu, czy­li za­rzą­dza­ją­cych z Wall Stre­et. Tak­że w Be­ating the Stre­et nie­jed­no­krot­nie for­mu­łu­je bar­dzo kry­tycz­ne uwa­gi wo­bec nich. W tym świe­tle może wy­da­wać się dziw­ne, że pa­tro­nem pol­skie­go wy­da­nia książ­ki jest wła­śnie to­wa­rzy­stwo fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych. War­to jed­nak zwró­cić uwa­gę, że au­tor nie tyle kry­ty­ko­wał in­sty­tu­cje za­rzą­dza­nia ak­ty­wa­mi jako ta­kie, ile nie­umie­jęt­ność za­rzą­dza­ją­cych osią­ga­nia wy­ni­ków lep­szych od ryn­ku.

peter lynch pokonać giełdę

I to jak są­dzę są głów­ne po­wo­dy, dla któ­rych wie­lu na­śla­du­ją­cych Lyn­cha czy­ni­ło to bez suk­ce­su. Po­cie­sza­ją­cy może być fakt, że prze­cięt­ny in­we­stor in­dy­wi­du­al­ny bę­dzie miał zde­cy­do­wa­nie mniej spół­ek w port­fe­lu niż za­rzą­dza­ją­cy fun­du­szem in­we­sty­cyj­nym, a za­tem bę­dzie mu­siał wy­ko­nać znacz­nie mniej pra­cy. Mam wiel­ką przy­jem­ność od­dać w Pań­stwa ręce pierw­szą pol­ską edy­cję „Be­ating the Stre­et”, na­pi­sa­ną przez wy­bit­ne­go ame­ry­kań­skie­go me­ne­dże­ra fun­du­szu Pe­te­ra Lyn­cha. Książ­ka ta jest nie­zwy­kle cen­ną po­zy­cją, peł­ną rad i prak­tycz­nych przy­kła­dów do­ty­czą­cych sztu­ki in­we­sto­wa­nia w ak­cje, w któ­rej au­tor za­warł całą swo­ją wie­dzę i bo­ga­te do­świad­cze­nie. Mam na­dzie­ję… że fakt wy­da­nia książ­ki w ję­zy­ku pol­skim przy­czy­ni się do po­pu­la­ry­za­cji tej war­to­ścio­wej po­zy­cji, któ­ra do tej pory była do­stęp­na je­dy­nie w ory­gi­na­le.

Pokonać giełdę / Peter Lynch John Rothchild ; [przekł. Dariusz Bakalarz].

Nie ma za­ka­zu in­we­sto­wa­nia i w ak­cje i w fun­du­sze ak­cji. Na­wet je­śli cza­sa­mi wy­pa­da­ją go­rzej niż śred­nia gieł­do­wa, to na dłuż­szą metę przy­no­szą sa­tys­fak­cję. Wy­ni­ki w bliż­szej per­spek­ty­wie są trud­niej­sze do prze­wi­dze­nia. Dla­te­go nie na­le­ży ku­po­wać jed­no­stek fun­du­szu, je­śli nie ma moż­li­wo­ści https://forexgenerator.net/ odło­że­nia tych pie­nię­dzy na kil­ka lat i to­le­ro­wa­nia wszel­kich ce­no­wych wzlo­tów i upad­ków. Je­stem prze­ko­na­ny, że wów­czas zde­cy­do­wa­nie wię­cej bę­dzie in­we­sto­rów, któ­rych ry­nek ak­cji nie roz­cza­ru­je, a wręcz prze­ciw­nie, z po­wo­dze­niem go wy­ko­rzy­sta­ją, aby osią­gnąć fi­nan­so­wy suk­ces.

Jo­na­than Smith z Leh­man Bro­thers twier­dzi, że prze­cięt­ny in­we­stor in­dy­wi­du­al­ny nie wy­ko­rzy­stu­je 90 pro­cent in­for­ma­cji, któ­re ma mu do za­ofe­ro­wa­nia Leh­man. Za­miast więc sta­wać w szran­ki z odzia­ny­mi w Bur­ber­ry ge­niu­sza­mi spo­ra część in­we­sto­rów po­sta­no­wi­ła sta­nąć po ich stro­nie i wpom­po­wać po­tęż­ne pie­nią­dze w fun­du­sze in­we­sty­cyj­ne. Jed­nak fakt, że pra­wie 75 pro­cent tych fun­du­szy nie wy­pra­co­wa­ła na­wet śred­niej gieł­do­wej, świad­czy o tym, że ge­niu­sze nie są nie­omyl­ni. Od­pływ ama­to­rów na­brał przy­śpie­sze­nia w zdo­mi­no­wa­nych przez byka la­tach 80., po któ­rych mniej osób po­sia­da­ło ak­cje niż daw­niej. Jed­nym z po­wo­dów jest to, że pra­sa zro­bi­ła z lu­dzi z Wall Stre­et swe­go ro­dza­ju sław­ne oso­bi­sto­ści, na co w du­żej mie­rze nie za­słu­gu­je­my. Gwiaz­do­rzy gieł­dy trak­to­wa­ni są jak gwiaz­do­rzy roc­ka, a ama­to­rzy od­no­szą fał­szy­we wra­że­nie, że nie ma szans na kon­ku­ro­wa­nie z ta­kim go­ściem, któ­ry ma w kie­sze­ni MBA, nosi pro­cho­wiec Bur­ber­ry i uzbro­jo­ny jest w sys­tem Qu­otron.

Wskazuje, że warto oceniać spółki nie tylko przez pryzmat sprawozdań finansowych, ale też z perspektywy zwykłej obsługi nas jako klienta. Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Po­nie­waż nie da się prze­wi­dzieć, któ­re ze spół­ek speł­nią ocze­ki­wa­nia, a któ­re nie, To­wa­rzy­stwo za­le­ca, aby w port­fe­lu zna­la­zły się ak­cje co naj­mniej pię­ciu przed­się­biorstw. Sta­ram się kłaść na­cisk na kon­cep­cję, że port­fel po­wi­nien skła­dać się co naj­mniej z dzie­się­ciu spół­ek, przy czym przy­najm­niej dwie albo jed­na po­win­ny wy­pła­cać spo­rą dy­wi­den­dę – mówi Mor­ris­sey. – Za­nim jed­nak moi ucznio­wie wło­żą ak­cje do port­fe­la, mu­szą do­kład­nie wy­ja­śnić, czym fir­ma się zaj­mu­je. Je­śli nie po­tra­fią do­kład­nie wy­tłu­ma­czyć kla­sie, jaką usłu­gę świad­czy dana fir­ma albo jaki sprze­da­je pro­dukt, nie wol­no im ku­pić jej ak­cji.

peter lynch pokonać giełdę

Nie ozna­cza to, że cał­ko­wi­cie prze­sta­li ku­po­wać ak­cje. Gdzieś tam do­sta­ną radę od wuj­ka, gdzieś pod­słu­cha­ją roz­mo­wę w au­to­bu­sie, prze­czy­ta­ją coś w ga­ze­cie i po­sta­na­wia­ją po­sta­wić na wąt­pli­we­go ko­nia pie­nią­dze, któ­re mają prze­zna­czo­ne „na za­ba­wę”. Zja­wi­sko po­dzia­łu na pie­nią­dze po­waż­ne in­we­sto­wa­ne w fun­du­sze i „za­ba­wo­we”, prze­zna­czo­ne na ak­cje, eg­zy­stu­je od nie­daw­na i za­chę­ca in­we­sto­rów do ule­ga­nia ka­pry­som.

PDF-X.PL

Jim­my Car­ter, któ­ry był wte­dy pre­zy­den­tem, przy­znał, że ma w ser­cu żą­dzę. W okre­sie kie­ro­wa­nia Ma­gel­la­nem ob­ra­ca­łem mi­lio­na­mi ak­cji, a ak­ty­wa Fun­du­szu prze­kro­czy­ły 12 mld, kie­dy za­my­ka­łem sys­tem Qu­otron. Nic dziw­ne­go, że za­sły­ną­łem jako ten, dla któ­re­go nie ma złych ak­cji. Nasz bohater jako podstawę stosowanej strategii uznawał wnikliwą analizę spółki, którą zamierzał kupić.

Lista książek: Peter Lynch

Kolejny, dwunasty już tom publikacji „Rozmowy o rynku książki” to zbiór 32 wywiadów publikowanych w dwutygodniku „Biblioteka Analiz” w 2012 roku. Szczerze mówiąc w książce nie ma recepty na uzyskiwanie wysokiej stopy zwrotu z inwestowania na giełdzie – wbrew moim oczekiwaniom. Autor co prawda daje pewne poszlaki, ale nie prezentuje swojego sposobu analizowania akcji w sensie fundamentalnym.

W efek­cie licz­ba ty­tu­łów uczest­nic­twa po­zo­sta­je za­wsze taka sama. Aby być na bie­żą­co z na­sto­lat­ka­mi i ich spo­so­bem my­śle­nia, w week­en­dy ro­dzi­ce mu­szą słu­chać ich mu­zy­ki, wku­wać na pa­mięć na­zwy ze­spo­łów roc­ko­wych i oglą­dać fil­my, któ­rych w in­nym ra­zie nie obej­rzał­by ża­den do­ro­sły czło­wiek. W nie­dzie­le sia­dy­wa­łem przy biur­ku na­prze­ciw fo­to­ta­pe­ty z Hi­ma­la­ja­mi. Gdy od cza­su do cza­su za­bie­ra­łem cór­ki do kina albo na piz­zę, nie prze­sta­wa­łem my­śleć o in­we­sto­wa­niu. To one po­ka­za­ły mi Piz­za Time The­ater i ża­ło­wa­łem, że nie ku­pi­łem ak­cji tej fir­my.

TytułData DodaniaRozmiarZobacz podgląd Pokonać giełdę pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Pokonać giełdę Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. W F-trust dokładamy wszelkich starań, żeby przybliżać funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz zwiększać świadomość potrzeby samodzielnego dbania o swoją finansową przyszłość. Przedstawiamy funkcjonowanie poszczególnych narzędzi i instrumentów finansowych, analizujemy i komentujemy dane ekonomiczne, a wszystko po to, żeby każdy z nas mógł dopasować własny portfel do swoich potrzeb i możliwości. Po za­li­cze­niu tak­że tej pró­by wol­no wje­chać na wy­bra­ne pię­tro, a tam trze­ba ko­lej­ne za­mknię­te drzwi sfor­so­wać za po­mo­cą kar­ty kre­dy­to­wej. Je­śli wszyst­ko pój­dzie jak z płat­ka, tra­fiasz w koń­cu do sali Okrą­głe­go Sto­łu, w któ­rej stół wca­le nie jest okrą­gły.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Google search engine